Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Nowej Hucie

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Nowej Hucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pedagogicznanowahuta.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (w skrócie Filia w Nowej Hucie):
Telefon: +48 12 644 00 09
E-mail:  filia.nowahuta@pbw.edu.pl
Adres korespondencyjny: os. Kościuszkowskie 2a, 31-858 Kraków

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.pedagogicznanowahuta.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa www.pedagogicznanowahuta.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Nowej Hucie,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Filii w Nowej Hucie.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Telefon: +48124211098
E-mail: sekretariat@pbw.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Filia w Nowej Hucie spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejście do budynku i biblioteki nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Brak podjazdu i poręczy.

Wejście do biblioteki – niski próg „drzwiowy” (wys. 2 cm, szer. 4 cm)

Szerokość drzwi wejściowych – 85 cm

Do biblioteki prowadzą schody:

– najpierw 3 stopnie (szer. 123 cm)

Wejście do biblioteki – pierwsze 3 stopnie

– potem skręt w lewo

i kolejne stopnie – 8 stopni – odstęp – 8 stopni (szer. stopni – 128 cm, z wyjątkiem dwóch ostatnich – tam

szerokość 108 cm (na schody wchodzi ściana)

Wysokość stopni – 13,5 cm.

W środku biblioteki nie ma żadnych progów, dostęp do czytelni i wypożyczalni jest bez żadnych ograniczeń.

Biblioteka nie ma łazienki przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie dostępności parkingu:

  1. brak ogólnodostępnego parkingu – możliwość zaparkowania na chodniku przed budynkiem.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PBW w tekście łatwym do czytania,
  2. Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.