Skip to main content

O BIBLIOTECE

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Nowej Hucie istnieje od 1971 r.

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczyciele akademiccy, maturzyści i słuchacze szkół pomaturalnych, studenci oraz osoby  uczące się i podnoszące kwalifikacje. Wykwalifikowana kadra pracowników zawsze służy pomocą w poszukiwaniach bibliotecznych i bibliograficznych.

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór będący odzwierciedleniem zainteresowań i informacji z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz dziedzin pokrewnych.

Biblioteka gromadzi:
• literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
• publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
• literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,
• piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
• podstawy programowe, programy nauczania, poradniki i podręczniki dla nauczycieli
• czasopisma z zakresu pedagogiki, nauk pokrewnych oraz różnych dziedzin wiedzy objętych programami nauczania,

Głównym zadaniem biblioteki, oprócz udostępniania zbiorów, ich gromadzenia i opracowywania, jest działalność informacyjno-bibliograficzna, prowadzenie działalności popularyzatorskiej i dydaktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów, udzielanie pomocy i instruktażu metodycznego bibliotekom szkolnym,  współpraca ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Nowej Hucie aktywnie uczestniczy w życiu kulturalno-oświatowym Nowej Huty, poprzez udział w obchodach ważnych wydarzeń i rocznic, wspierając istotne dla środowiska inicjatywy oraz wspierając nauczycieli w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

W bibliotece organizowane są różnego rodzaju wystawy okolicznościowe, tematyczne, wystawy prac plastycznych a także wystawki nowości pedagogicznych. Pracownicy biblioteki opracowują ankiety, prowadzą prace badawcze, szkolenia dla innych nauczycieli, publikują artykuły na łamach czasopism pedagogicznych i bibliotekarskich, tworzą własne autorskie materiały, które później służą czytelnikom biblioteki.

W zakresie wspomagania edukacji szkolnej biblioteka:
• inspiruje i promuje edukację czytelniczą i medialną,
• wspiera działalność bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,
• wspiera nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia,
• prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne,
• organizuje lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Biblioteka organizuje cykliczne imprezy:

– Warsztaty samokształceniowe dla nauczycieli bibliotekarzy według ich pomysłów i zapotrzebowań.

– Konkursy dla uczniów szkół nowohuckich (plastyczne, literackie, związane z edukacją regionalną, czytelniczą i medialną)

– Zajęcia dla przedszkoli „Czytam sobie w bibliotece” – 2-letni cykl comiesięcznych spotkań  książką